bilde-rapport

Psykisk helse og rus i Skedsmo kommune

15.08.2015
Revisjonen konkluderer med at Skedsmo kommune i stor grad legger til rette for et godt samarbeid, men det gjenstår utfordringer, særlig i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, men også når det gjelder samarbeid internt i kommunen. Videre viser funn revisjonen har gjort at det forekommer manglende tilbud og bruk av individuell plan når det gjelder brukere med psykiske helseplager og/eller rusavhengighet kommunen. Koordinerende enhet fungerer heller ikke etter hensikten. I forbindelse med dette konkluderer revisjonen med at kommunen bare i noen grad legger til rette for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. I Skedsmo undersøkte revisjonen også involvering av pårørende i overgangen fra barn til voksen. Formålet var å undersøke om kommunen har rutiner for å sikre et godt støtteapparat i overgangen fra kommunens tjenester innen psykisk helse og rusfeltet for barn til tilsvarende tjenester for voksne, da med særlig fokus på involvering av de pårørende. Revisjonen konkluderer med at kommunen i stor grad har rutiner for å sikre kompetanse hos de ansatte om taushets- og informasjonsplikten. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen i ganske stor grad involverer de pårørende i overgangen fra barn til voksen. Det er kun i noen grad et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten om pårørendearbeid som bidrar til involvering av de pårørende i en overgang fra barn til voksen. Revisjonen anbefaler flere tiltak som kommunen bør vurdere å sette inn.

Psykisk helse og rus i Skedsmo kommune

15.08.2015
Revisjonen konkluderer med at Skedsmo kommune i stor grad legger til rette for et godt samarbeid, men det gjenstår utfordringer, særlig i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, men også når det gjelder samarbeid internt i kommunen. Videre viser funn revisjonen har gjort at det forekommer manglende tilbud og bruk av individuell plan når det gjelder brukere med psykiske helseplager og/eller rusavhengighet kommunen. Koordinerende enhet fungerer heller ikke etter hensikten. I forbindelse med dette konkluderer revisjonen med at kommunen bare i noen grad legger til rette for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. I Skedsmo undersøkte revisjonen også involvering av pårørende i overgangen fra barn til voksen. Formålet var å undersøke om kommunen har rutiner for å sikre et godt støtteapparat i overgangen fra kommunens tjenester innen psykisk helse og rusfeltet for barn til tilsvarende tjenester for voksne, da med særlig fokus på involvering av de pårørende. Revisjonen konkluderer med at kommunen i stor grad har rutiner for å sikre kompetanse hos de ansatte om taushets- og informasjonsplikten. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen i ganske stor grad involverer de pårørende i overgangen fra barn til voksen. Det er kun i noen grad et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten om pårørendearbeid som bidrar til involvering av de pårørende i en overgang fra barn til voksen. Revisjonen anbefaler flere tiltak som kommunen bør vurdere å sette inn.