bilde-rapport

Psykisk helse og rus i Ullensaker kommune

15.08.2015
Revisjonen konkluderer med at Ullensaker kommune i ganske stor grad legger til rette for et godt samarbeid. Det er likevel enkelte utfordringer; særlig i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det utfordringer i samarbeidet med NAV med hensyn til tilgjengelighet og ulike oppfatninger om ansvarsfordeling. Det er dessuten utfordringer i samarbeidet med barnevernet og fastlegene. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen i noen grad arbeider på en slik måte at brukerne får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud når det gjelder det å tilby personer med langvarige og sammensatte behov individuell plan (IP) og koordinator. Funn viser manglende etterlevelse av rutiner, blant annet tilbys ikke alltid IP til de som har krav på det. Funn viser også at koordinerende enhet foreløpig ikke helt fungerer etter forutsetningene i loven. Revisjonen anbefaler at kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet både innad i kommunen (inklusive fastlegene og NAV) og opp mot spesialisthelsetjenesten. Videre anbefaler revisjonen at kommunen bør sette inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til IP og koordinator i henhold til lovens intensjon og krav. Den siste anbefalingen er at kommunen bør sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter forutsetningene i loven.

Psykisk helse og rus i Ullensaker kommune

15.08.2015
Revisjonen konkluderer med at Ullensaker kommune i ganske stor grad legger til rette for et godt samarbeid. Det er likevel enkelte utfordringer; særlig i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det utfordringer i samarbeidet med NAV med hensyn til tilgjengelighet og ulike oppfatninger om ansvarsfordeling. Det er dessuten utfordringer i samarbeidet med barnevernet og fastlegene. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen i noen grad arbeider på en slik måte at brukerne får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud når det gjelder det å tilby personer med langvarige og sammensatte behov individuell plan (IP) og koordinator. Funn viser manglende etterlevelse av rutiner, blant annet tilbys ikke alltid IP til de som har krav på det. Funn viser også at koordinerende enhet foreløpig ikke helt fungerer etter forutsetningene i loven. Revisjonen anbefaler at kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet både innad i kommunen (inklusive fastlegene og NAV) og opp mot spesialisthelsetjenesten. Videre anbefaler revisjonen at kommunen bør sette inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til IP og koordinator i henhold til lovens intensjon og krav. Den siste anbefalingen er at kommunen bør sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter forutsetningene i loven.