bilde-rapport

Selvkost på byggesak i Lørenskog kommune

20.11.2018
Revisjonen har undersøkt om Lørenskog kommune har etterlevd gjeldende bestemmelser for beregning av selvkost på byggesaksområdet. Etter plan- og bygningsloven § 33-1 kan ikke inntekter fra gebyrene overstige kostnadene ved å levere tjenesten. Revisjonen konkluderer med at kommunens gebyrinntekter har vært for høye i forhold til kostnadene ved saksbehandling, og peker på at kommunen bør sørge for at tidligere års underskudd/overskudd ikke er med i grunnlaget for fastsettelse av gebyrnivået for fremtidige søkere. Undersøkelsen viser videre at kommunen ikke kan dokumentere sammenhengen mellom pris og kostnad for de ulike sakstypene. Lørenskog kommune har i det alt vesentlige tatt med kostnader som kan relateres til oppgaver etter plan- og bygningsloven i beregningsgrunnlaget for selvkost, men revisjonen anbefaler at kommunen tar ut kostnader ved klagesaksbehandling og fristoversittelser.

Selvkost på byggesak i Lørenskog kommune

20.11.2018
Revisjonen har undersøkt om Lørenskog kommune har etterlevd gjeldende bestemmelser for beregning av selvkost på byggesaksområdet. Etter plan- og bygningsloven § 33-1 kan ikke inntekter fra gebyrene overstige kostnadene ved å levere tjenesten. Revisjonen konkluderer med at kommunens gebyrinntekter har vært for høye i forhold til kostnadene ved saksbehandling, og peker på at kommunen bør sørge for at tidligere års underskudd/overskudd ikke er med i grunnlaget for fastsettelse av gebyrnivået for fremtidige søkere. Undersøkelsen viser videre at kommunen ikke kan dokumentere sammenhengen mellom pris og kostnad for de ulike sakstypene. Lørenskog kommune har i det alt vesentlige tatt med kostnader som kan relateres til oppgaver etter plan- og bygningsloven i beregningsgrunnlaget for selvkost, men revisjonen anbefaler at kommunen tar ut kostnader ved klagesaksbehandling og fristoversittelser.