bilde-rapport

Spesialundervisning i Gjerdrum kommune

26.04.2022
Revisjonen har undersøkt og vurdert hvordan Gjerdrum kommune sørger for at elever får oppfylt sin rett til spesialundervisning. Undersøkelsen viser at saksbehandlingstiden i PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) for utarbeidelse av sakkyndige vurderinger er for lang. Saksbehandlingstiden er omkring seks måneder i gjennomsnitt for alle skolene, mens Utdanningsdirektoratet og kommunens egne retningslinjer sier at den bør være maksimalt tre måneder. Videre finner revisjonen at ikke all dokumentasjon er lagt inn i fagsystemet Acos og lærerne har ikke tilgang til systemet. Undersøkelsen viser også at skolene ikke har tilstrekkelig oversikt over om elevene får den spesialundervisningen det er gjort vedtak om. Revisjonen har likevel ingen klare holdepunkter for at elevene gjennomgående ikke får den tilretteleggingen de har krav på.
 

Spesialundervisning i Gjerdrum kommune

26.04.2022
Revisjonen har undersøkt og vurdert hvordan Gjerdrum kommune sørger for at elever får oppfylt sin rett til spesialundervisning. Undersøkelsen viser at saksbehandlingstiden i PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) for utarbeidelse av sakkyndige vurderinger er for lang. Saksbehandlingstiden er omkring seks måneder i gjennomsnitt for alle skolene, mens Utdanningsdirektoratet og kommunens egne retningslinjer sier at den bør være maksimalt tre måneder. Videre finner revisjonen at ikke all dokumentasjon er lagt inn i fagsystemet Acos og lærerne har ikke tilgang til systemet. Undersøkelsen viser også at skolene ikke har tilstrekkelig oversikt over om elevene får den spesialundervisningen det er gjort vedtak om. Revisjonen har likevel ingen klare holdepunkter for at elevene gjennomgående ikke får den tilretteleggingen de har krav på.