bilde-rapport

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Eidsvoll kommune

03.11.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om det er lagt til rette for effektive og forsvarlige tjenester til eldre hjemmeboende brukere med behov for heldøgns tjenester og/eller med omfattende bistandsbehov. Undersøkelsen viser at mange tiltak i kommunens strategiplan for helse- og omsorgstjenester er påbegynt, men under halvparten av de ansatte mener at brukernes grunnleggende behov rundt måltider, sosial kontakt og tilbud til personer med demens blir godt ivaretatt. Videre viser undersøkelsen at det er et forbedringspotensial på flere områder når det gjelder kommunens praksis for tildeling av tjenester, for eksempel tildeles flere tjenester uten at kriterier for disse er skriftliggjort. Kommunen jobber heller ikke tilstrekkelig systematisk med å følge opp avvik, og har et forbedringspotensial når det gjelder å benytte avvik som grunnlag for risikovurderinger og videre kvalitetsarbeid. Ulike forventninger til oppgavefordelingen mellom brukere/pårørende og ansatte tyder videre på at brukere ikke i tilstrekkelig grad er involvert i utformingen av tjenestetilbudet.

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Eidsvoll kommune

03.11.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om det er lagt til rette for effektive og forsvarlige tjenester til eldre hjemmeboende brukere med behov for heldøgns tjenester og/eller med omfattende bistandsbehov. Undersøkelsen viser at mange tiltak i kommunens strategiplan for helse- og omsorgstjenester er påbegynt, men under halvparten av de ansatte mener at brukernes grunnleggende behov rundt måltider, sosial kontakt og tilbud til personer med demens blir godt ivaretatt. Videre viser undersøkelsen at det er et forbedringspotensial på flere områder når det gjelder kommunens praksis for tildeling av tjenester, for eksempel tildeles flere tjenester uten at kriterier for disse er skriftliggjort. Kommunen jobber heller ikke tilstrekkelig systematisk med å følge opp avvik, og har et forbedringspotensial når det gjelder å benytte avvik som grunnlag for risikovurderinger og videre kvalitetsarbeid. Ulike forventninger til oppgavefordelingen mellom brukere/pårørende og ansatte tyder videre på at brukere ikke i tilstrekkelig grad er involvert i utformingen av tjenestetilbudet.