bilde-rapport

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Nannestad kommune

29.09.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om kommunen har lagt til rette for et forsvarlig og effektivt tjenestetilbud til hjemmeboende eldre, det vil si et tjenestetilbud som er dimensjonert og tildeles slik at brukere får tjenester på riktig nivå i omsorgstrappen i henhold til BEON-prinsippet. For å belyse formålet så revisjonen nærmere på om kommunen har startet dreining av tjenestetilbudet mot hjemmebaserte tjenester, og om tildeling av heldøgns tjenester skjer i henhold til krav i lov og forskrift. Undersøkelsen viser at kommunen de siste årene har etablert flere tiltak for hjemmeboende brukere og at mange tjenester prøves ut før langtidsplass på sykehjem tildeles. Samtidig er sentrale tiltak som bemannede omsorgsboliger forsinket. Flere ansatte i hjemmesykepleien uttrykker et stort forventningspress, og at brukernes behov ikke blir godt nok ivaretatt. Revisjonen peker i den forbindelse på risikoen ved en uavklart oppgave- og ansvarsfordeling i tjenesten. Undersøkelsen viser videre at vedtaksbrevene mangler beskrivelse av hvilke faktiske forhold som legges til grunn for vedtak om langtidsplass på sykehjem. Dette gjør det etter revisjonens vurdering vanskelig å bedømme om brukerne er plassert på riktig nivå i omsorgstrappen.

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Nannestad kommune

29.09.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om kommunen har lagt til rette for et forsvarlig og effektivt tjenestetilbud til hjemmeboende eldre, det vil si et tjenestetilbud som er dimensjonert og tildeles slik at brukere får tjenester på riktig nivå i omsorgstrappen i henhold til BEON-prinsippet. For å belyse formålet så revisjonen nærmere på om kommunen har startet dreining av tjenestetilbudet mot hjemmebaserte tjenester, og om tildeling av heldøgns tjenester skjer i henhold til krav i lov og forskrift. Undersøkelsen viser at kommunen de siste årene har etablert flere tiltak for hjemmeboende brukere og at mange tjenester prøves ut før langtidsplass på sykehjem tildeles. Samtidig er sentrale tiltak som bemannede omsorgsboliger forsinket. Flere ansatte i hjemmesykepleien uttrykker et stort forventningspress, og at brukernes behov ikke blir godt nok ivaretatt. Revisjonen peker i den forbindelse på risikoen ved en uavklart oppgave- og ansvarsfordeling i tjenesten. Undersøkelsen viser videre at vedtaksbrevene mangler beskrivelse av hvilke faktiske forhold som legges til grunn for vedtak om langtidsplass på sykehjem. Dette gjør det etter revisjonens vurdering vanskelig å bedømme om brukerne er plassert på riktig nivå i omsorgstrappen.