bilde-rapport

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune

28.04.2022
Undersøkelsen viser at kommunen har startet dreiningen av tjenestetilbudet slik at flere eldre kan få omfattende bistand i eget hjem. Undersøkelsen viser imidlertid at kommunen har utfordringer med å ta i bruk omsorgsplasser etter intensjonen om fast bemanning. Revisjonen vil understreke viktigheten av at kommunen dimensjonerer et bo- og omsorgstilbud i tråd med kommunens innsatstrapp som tar høyde for utviklingen i befolkningssammensetningen, for å ivareta forsvarligheten i tjenestetilbudet til eldre med omfattende bistandsbehov.
 
Kommunen har etablert dagtilbud til eldre, blant annet eget tilbud til personer med demens. Revisjonens konklusjon er at kapasiteten er sårbar særlig når det gjelder et tilstrekkelig tilbud for personer med demens. Videre har kommunen i for liten grad sikret tilstrekkelig kompetanse om demens blant ansatte i alle avdelingene som gir helse- og omsorgstjenester i hjemmet.
 
Revisjonens konklusjon er at kommunen tildeler tjenester på bakgrunn av etablerte rutiner og praksis for kartlegging, vurdering og brukermedvirkning, men at det er noen svakheter i arbeidet. Kommunen har iverksatt tiltak for å sikre pårørendestøtte, men undersøkelsen tyder på at kommunen har et potensiale for å forbedre tilbudet.
 

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune

28.04.2022
Undersøkelsen viser at kommunen har startet dreiningen av tjenestetilbudet slik at flere eldre kan få omfattende bistand i eget hjem. Undersøkelsen viser imidlertid at kommunen har utfordringer med å ta i bruk omsorgsplasser etter intensjonen om fast bemanning. Revisjonen vil understreke viktigheten av at kommunen dimensjonerer et bo- og omsorgstilbud i tråd med kommunens innsatstrapp som tar høyde for utviklingen i befolkningssammensetningen, for å ivareta forsvarligheten i tjenestetilbudet til eldre med omfattende bistandsbehov.
 
Kommunen har etablert dagtilbud til eldre, blant annet eget tilbud til personer med demens. Revisjonens konklusjon er at kapasiteten er sårbar særlig når det gjelder et tilstrekkelig tilbud for personer med demens. Videre har kommunen i for liten grad sikret tilstrekkelig kompetanse om demens blant ansatte i alle avdelingene som gir helse- og omsorgstjenester i hjemmet.
 
Revisjonens konklusjon er at kommunen tildeler tjenester på bakgrunn av etablerte rutiner og praksis for kartlegging, vurdering og brukermedvirkning, men at det er noen svakheter i arbeidet. Kommunen har iverksatt tiltak for å sikre pårørendestøtte, men undersøkelsen tyder på at kommunen har et potensiale for å forbedre tilbudet.