bilde-rapport

Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens i Lillestrøm kommune

22.09.2023
Revisjonen har undersøkt om Lillestrøm kommune ivaretar et forsvarlig og tilrettelagt tjenestetilbud til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Undersøkelsen viser at det er samarbeid og utveksling av informasjon og meldinger mellom demensteam og fastlegene i forbindelse med kartlegging og basal demensutredning. Samarbeidet med fastlegene er imidlertid i liten grad formalisert gjennom skriftlige rutiner og prosedyrer. Videre viser undersøkelsen at ikke alle ansatte som yter tjenester til personer med demens i kommunen, har nødvendig kompetanse. Kommunen tilrettelegger noe for at ansatte kan delta på opplæring i Demensomsorgens ABC, men deltagelsen er basert på interesse og frivillighet. Videre kommer det frem at kommunen ikke fatter vedtak om pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, men kun gir dette som et lavterskeltilbud. Revisjonen har også undersøkt hvordan avvikshåndtering praktiseres innen tjenestene. Undersøkelsen viser at hver tredje ansatt er usikre på hvordan og når de skal melde avvik.
 

Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens i Lillestrøm kommune

22.09.2023
Revisjonen har undersøkt om Lillestrøm kommune ivaretar et forsvarlig og tilrettelagt tjenestetilbud til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Undersøkelsen viser at det er samarbeid og utveksling av informasjon og meldinger mellom demensteam og fastlegene i forbindelse med kartlegging og basal demensutredning. Samarbeidet med fastlegene er imidlertid i liten grad formalisert gjennom skriftlige rutiner og prosedyrer. Videre viser undersøkelsen at ikke alle ansatte som yter tjenester til personer med demens i kommunen, har nødvendig kompetanse. Kommunen tilrettelegger noe for at ansatte kan delta på opplæring i Demensomsorgens ABC, men deltagelsen er basert på interesse og frivillighet. Videre kommer det frem at kommunen ikke fatter vedtak om pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, men kun gir dette som et lavterskeltilbud. Revisjonen har også undersøkt hvordan avvikshåndtering praktiseres innen tjenestene. Undersøkelsen viser at hver tredje ansatt er usikre på hvordan og når de skal melde avvik.