bilde-rapport

Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende i Aurskog-Høland kommune

17.03.2021
I denne forvaltningsrevisjonen ble tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende undersøkt. Formålet var å vurdere om tjenestetilbudet i tilstrekkelig grad ivaretar krav til kompetanse hos de ansatte, og i hvilken grad tjenestetilbudet er tilrettelagt og tilpasset den enkelte brukers behov. Mange ansatte har demensomsorg som en del av sin grunnutdanning. Samtidig viser undersøkelsen at en tredjedel av de ansatte ikke opplever at opplæringen er tilstrekkelig for å kunne utføre arbeidet på en god måte. Dette gjelder også opplæring i kommunale rutiner på området. Kommunen har egen demenskoordinator og flere demenskontakter, men har ikke utarbeidet egen funksjonsbeskrivelse for demenskontaktene med et spesielt ansvar. Kommunene har på plass mange rutiner, blant annet for lovpålagt pårørendestøtte, men fatter ikke vedtak på opplæring/veiledning til pårørende. Kommunen bruker også i liten grad omsorgsstønad som et virkemiddel til pårørende av personer med demens.

Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende i Aurskog-Høland kommune

17.03.2021
I denne forvaltningsrevisjonen ble tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende undersøkt. Formålet var å vurdere om tjenestetilbudet i tilstrekkelig grad ivaretar krav til kompetanse hos de ansatte, og i hvilken grad tjenestetilbudet er tilrettelagt og tilpasset den enkelte brukers behov. Mange ansatte har demensomsorg som en del av sin grunnutdanning. Samtidig viser undersøkelsen at en tredjedel av de ansatte ikke opplever at opplæringen er tilstrekkelig for å kunne utføre arbeidet på en god måte. Dette gjelder også opplæring i kommunale rutiner på området. Kommunen har egen demenskoordinator og flere demenskontakter, men har ikke utarbeidet egen funksjonsbeskrivelse for demenskontaktene med et spesielt ansvar. Kommunene har på plass mange rutiner, blant annet for lovpålagt pårørendestøtte, men fatter ikke vedtak på opplæring/veiledning til pårørende. Kommunen bruker også i liten grad omsorgsstønad som et virkemiddel til pårørende av personer med demens.