Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter i Nittedal kommune

28.04.2022 18:21
Revisjonen har undersøkt om Nittedal kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre sosial dumping i gjennomføringen av byggeprosjekter. Undersøkelsen av fire utvalgte prosjekter viser at Nittedal kommune i det alt vesentlige innfrir forskriftsmessige krav til kunngjøring og kontrakt, men at kommunen i liten grad gjennomfører nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører. Videre konkluderer revisjonen med at kommunen har etablert tilfredsstillende skriftlige rutiner for arbeidet mot sosial dumping.