Byggesaksbehandling i Ullensaker kommune

29.04.2022 10:36
Revisjonen har undersøkt internkontroll og etterlevelse av lovpålagte saksbehandlingsfrister på byggesaksområdet. Undersøkelsen viser at Ullensaker kommune har i all hovedsak etablert rutiner og praksis som bidrar til å sikre internkontroll på området, men mangler et system som gir kommunen oversikt over medgått saksbehandlingstid i byggesaker. Saksbehandlingstider som kommunen har rapportert inn i KOSTRA gir ikke sikker informasjon om faktisk saksbehandlingstid. Revisjonens egne beregninger viser at det er en stor andel enkeltsaker som har overskredet frist, særlig gjelder dette klagesaker og forhåndskonferanser