Internkontroll i tjenestekontoret i Skedsmo kommune

28.04.2022 23:16
Tjenestekontoret i Skedsmo kommune har ansvaret for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Revisjonen har undersøkt om kontoret har etablert en tilfredsstillende internkontroll. Undersøkelsen viser at kontoret må styrke sine rutiner for risikovurderinger og avviksmelding. Den viser også at kontorets internkontroll ennå ikke fullt ut er implementert i kommunens overordnede internkontrollsystem