Overordnet internkontroll i Nes kommune

29.04.2022 11:33
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at det er grunnleggende svakheter og mangler i den overordnede internkontrollen i kommunen. Blant annet er rutiner og prosedyrer i liten grad samlet og tilgjengelige, det er mangler knyttet til risikovurderinger på overordnet nivå og det mangler et felles system for å melde og følge opp avvik. Kommunen er i gang med å implementere kvalitets- og internkontrollsystemet TQM, men mangler en oppdatert og forpliktende fremdriftsplan for arbeidet.