Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Fet kommune

09.03.2022 10:00
Undersøkelsen viste at Fet kommune særlig har utfordringer med å sikre at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får oppfylt denne retten innen rimelig tid. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag.