Tjenester til utviklingshemmede i Nannestad kommune

29.04.2022 10:23
Revisjonen har undersøkt om Nannestad kommune legger til rette for at tjenestene til utviklingshemmede over 16 år med vedtak om helse- og omsorgstjenester er tilfredsstillende. Undersøkelsen viser blant annet at kommunen bør vurdere å utarbeide skriftlige rutiner og prosedyrer for samarbeidet med NAV-kontoret om arbeid og aktivitet til utviklingshemmede for å styrke internkontrollen på området. I tillegg bør vedtakene om støttekontakt begrunnes i samsvar med brukerens behov.