REGNSKAPSREVISJON

Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett.
fag

REGNSKAPSREVISJON

Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Formålet med regnskapsrevisjon er å bekrefte den økonomiske informasjonen i regnskapet og at midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt. Revisor skal avgi en uttalelse om hvorvidt årsregnskapene i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom feilinformasjonen ikke var tilstede.

Revisjonens rolle er med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet.

Regnskapsrevisjonen utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Romerike Revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 11 kommuner, utføres rådgivning, revisjon og attestasjonsoppgaver for

  • kommunale og interkommunale foretak
  • stiftelser og legater
  • overformynderi og klientregnskap
  • kirkelig fellesråd og menighetsråd
Siste nytt
Faktaark%20barnevern%20Eidsvoll

Barnevern i Eidsvoll kommune

Barnevern i Eidsvoll kommune
Faktaark%20barnevern%20Eidsvoll

Barnevern i Eidsvoll kommune

Barnevern i Eidsvoll kommune
Barnevern i Eidsvoll kommune
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Frokostseminar om investeringsprosjekter

Frokostseminar om investeringsprosjekter
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Frokostseminar om investeringsprosjekter

Frokostseminar om investeringsprosjekter
Frokostseminar om investeringsprosjekter
Faktaark%20%C3%B8konomisk%20sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune
Faktaark%20%C3%B8konomisk%20sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune
Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

Ta kontakt med oss for mer informasjon