REGNSKAPSREVISJON

Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett.
fag

REGNSKAPSREVISJON

Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Formålet med regnskapsrevisjon er å bekrefte den økonomiske informasjonen i regnskapet og at midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt. Revisor skal avgi en uttalelse om hvorvidt årsregnskapene i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom feilinformasjonen ikke var tilstede.

Revisjonens rolle er med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet.

Regnskapsrevisjonen utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Romerike Revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 11 kommuner, utføres rådgivning, revisjon og attestasjonsoppgaver for

  • kommunale og interkommunale foretak
  • stiftelser og legater
  • overformynderi og klientregnskap
  • kirkelig fellesråd og menighetsråd
Siste nytt
Evaluering%20av%20pandemih%C3%A5ndteringen%20i%20Lillestr%C3%B8m%20kommune

Evaluering av pandemihåndteringen i Lillestrøm kommune

Evaluering av pandemihåndteringen i Lillestrøm kommune
Evaluering%20av%20pandemih%C3%A5ndteringen%20i%20Lillestr%C3%B8m%20kommune

Evaluering av pandemihåndteringen i Lillestrøm kommune

Evaluering av pandemihåndteringen i Lillestrøm kommune
Evaluering av pandemihåndteringen i Lillestrøm kommune
Faktaark%20Delrapport%204

Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4

Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4
Faktaark%20Delrapport%204

Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4

Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4
Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4
Faktaark%20Delrapport%203

Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3

Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3
Faktaark%20Delrapport%203

Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3

Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3
Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3
Ta kontakt med oss for mer informasjon