REGNSKAPSREVISJON

Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett.
fag

REGNSKAPSREVISJON

Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Formålet med regnskapsrevisjon er å bekrefte den økonomiske informasjonen i regnskapet og at midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt. Revisor skal avgi en uttalelse om hvorvidt årsregnskapene i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom feilinformasjonen ikke var tilstede.

Revisjonens rolle er med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet.

Regnskapsrevisjonen utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Romerike Revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 11 kommuner, utføres rådgivning, revisjon og attestasjonsoppgaver for

  • kommunale og interkommunale foretak
  • stiftelser og legater
  • overformynderi og klientregnskap
  • kirkelig fellesråd og menighetsråd
Siste nytt
img-5

Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS

Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS
img-5

Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS

Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS
Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS
Faktaark%20Tjenestetilbudet%20til%20hjemmeboende%20eldre%20i%20Ullensaker%20kommune

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune
Faktaark%20Tjenestetilbudet%20til%20hjemmeboende%20eldre%20i%20Ullensaker%20kommune

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune

Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune
Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune
Faktaark%20spesialundervisning%20Gjerdrum

Spesialundervisning i Gjerdrum kommune

Spesialundervisning i Gjerdrum kommune
Faktaark%20spesialundervisning%20Gjerdrum

Spesialundervisning i Gjerdrum kommune

Spesialundervisning i Gjerdrum kommune
Spesialundervisning i Gjerdrum kommune

Ta kontakt med oss for mer informasjon