img-24

Oppsummering av regnskapsåret 2021

31.05.2022
Nok et årsoppgjør er lagt bak oss og 15. april var revisjonsberetningene for 2021 for kommunene og de kommunale foretakene Romerike Revisjon IKS (RRI) reviderer, totalt 14 stykker, klare. Videre var også selskaper, kirker og menighetsråd klare innen fristene. Vi ønsker med bakgrunn i våre erfaringer fra året som har gått å gi en kort oppsummering og noen kommentarer til årsoppgjøret for 2021, i tillegg til andre løpende oppgaver vi utfører for våre oppdragsgivere.
 

Revisjon av kommuneregnskapene og gjennomgang av årsberetning

Et forhold som gjelder alle kommunene som RRI reviderer er at 2021 for netto driftsresultat viser et mindreforbruk. Dette skyldes selvsagt flere forhold, men et felles trekk er økte skatteinntekter som i hovedsak kom inn i siste kvartal i 2021.

Revisjon av kommuneregnskapet er hovedleveransen fra avdeling for regnskapsrevisjon, men vi reviderer også kirker, menighetsråd, interkommunale selskaper og andre juridiske enheter. Oppgavene utføres i samsvar med gjeldende standarder for revisjon og regnskapsføring, og vi benytter Descartes revisjonsmetodikk for å sikre oss at revisjonen er utført i samsvar med gjeldende krav.

Regnskapsrevisjon innebærer å bekrefte at den økonomiske informasjonen kommer korrekt til uttrykk i de avlagte regnskapene og at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil. I tillegg er det vår oppgave å påse at internkontrollen er organisert på en betryggende måte og bidrar til å forebygge og avdekke misligheter og feil.  

Avdelingen bistår også med løpende veiledning innenfor de lover og regler som til enhver tid er gjeldende og spesielt forsøker regnskapsrevisorene å følge opp og bistå når nye regler er vedtatt.

Ett lovkrav som var nytt for 2020, men som fortsatt er en utfordring er kommune lovens § 14-7, bokstav b. Denne paragrafen krever at årsberetningen skal redegjøre for både vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap samt vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Ved de kontrollene RRI har gjennomført for 2021-regnskapene ser vi at formuleringen om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningen er utfordrende for økonomiavdelingene som produserer rapporteringen.. Grunnen til at denne formuleringen kom inn i loven var at lovgiver ønsket at årsberetningen kunne styrkes som verktøy for kommunestyrets styring og budsjettoppfølging.

For å kunne kontrollere avvik fra objektive premisser må man finne premissene og slik vi ser det bør det være økonomiplanen og årsbudsjettet som skal angi premissene. Dette fremgår også av kommunelovens § 14-4 2. ledd. Dersom ikke premissene kommer frem i budsjettdokumenter eller økonomiplaner er det ingen ting å kontrollere opp mot eller grunnlag for å kommentere avvik i årsberetningen. Dersom et avvik skal kommenteres skal det være av en viss størrelse eller betydning og egnet til å påvirke leseren av regnskapet og årsberetningen

En ny regel i 2021 som også skapte noen utfordringer var kravene i kommunelovens § 25-2 om kommunedirektørens plikt til å rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlige tilsyn minst en gang i året. Dette ble tidligere rapportert som en del av årsberetningen, men fra 2021 kreves det en egen rapportering. Våre kontroller viste at for flere enheter inngikk dette fortsatt i årsberetningen. Hvilke statlige tilsyn som er gjennomført i de forskjellige kommunene fremgår av tilsynskalenderen som statsforvalteren utarbeider. Oversikten fra denne kalenderen kan benyttes i forbindelse med rapporteringen.

Vi ønsker også å kommentere at årsberetningen er et selvstendig dokument og dersom den inngår i årsmeldingen skal det klart komme frem av både innholdsfortegnelse og tekst hva som er årsberetningen. Det ser vi at ikke alltid er tilfelle.


Attestasjoner og kontroll av merverdikompensasjon

En tilleggsoppgave som krever mye ressurser, er de attestasjonsoppdragene som regnskapsrevisjonen utfører for kommunene. I 2021 ble det utført 192 attestasjoner og det ble i tillegg skrevet 66 revisjonsberetninger i forbindelse med kontroll av merverdiavgiftskompensasjon for kommunene.

Når det gjelder attestasjoner, vil tidsforbruket variere etter hvor omfattende attestasjonene er og kvaliteten på kommunens leveranser til oss. Her er det noen utfordringer for oss knyttet til tidsfrister og dokumentasjon, samt at mange av fristene for bekreftelsene som RRI skal skrive er i årsoppgjørsperioden. Dersom attestasjonene skal kunne utføres på en effektiv og god måte er vi avhengig av at kvaliteten på den dokumentasjonen som vi mottar er god, samt at dokumentasjon ikke leveres til oss for tett opp til tidsfristen for rapportering. Revisor er for flere av attestasjonene pålagt kontrollhandlinger som skal gjøres og dette krever at vi har tilgjengelig tid til disposisjon.
 

Forenklet etterlevelseskontroll

Forenklet etterlevelseskontroll er lovpålagt oppgave for regskapsrevisor. Loven legger opp til at revisor årlig skal gjennomføre en risiko- og vesentlighetsvurdering av manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak innen økonomiforvaltingen i kommunene samt følge opp disse risikoområder med en forenklet etterlevelseskontroll. Slik risiko- og vesentlighetsvurdering er enten gjennomført eller under arbeid for alle kommunene. De områdene som er valgt ut for 2021 er vederlagsberegning (opphold i institusjon), offentlige anskaffelser, selvkost (variable kostnader) og attestasjon og anvisning. Fristen for ferdigstillelse er 30. juni 2022.


Felles mål

Tidsperioden hvor årsoppgjøret pågår er kort, og den krever betydelig innsats fra alle som er involvert. RRI vil gjerne presisere at både de som produserer den økonomiske rapporteringen og revisor har samme mål. Målet er å bidra til at brukeren av den økonomiske rapporteringen får god og forståelig informasjon som kan bidra til at det fattes gode beslutninger.

 
img-24

Oppsummering av regnskapsåret 2021

31.05.2022
Nok et årsoppgjør er lagt bak oss og 15. april var revisjonsberetningene for 2021 for kommunene og de kommunale foretakene Romerike Revisjon IKS (RRI) reviderer, totalt 14 stykker, klare. Videre var også selskaper, kirker og menighetsråd klare innen fristene. Vi ønsker med bakgrunn i våre erfaringer fra året som har gått å gi en kort oppsummering og noen kommentarer til årsoppgjøret for 2021, i tillegg til andre løpende oppgaver vi utfører for våre oppdragsgivere.
 

Revisjon av kommuneregnskapene og gjennomgang av årsberetning

Et forhold som gjelder alle kommunene som RRI reviderer er at 2021 for netto driftsresultat viser et mindreforbruk. Dette skyldes selvsagt flere forhold, men et felles trekk er økte skatteinntekter som i hovedsak kom inn i siste kvartal i 2021.

Revisjon av kommuneregnskapet er hovedleveransen fra avdeling for regnskapsrevisjon, men vi reviderer også kirker, menighetsråd, interkommunale selskaper og andre juridiske enheter. Oppgavene utføres i samsvar med gjeldende standarder for revisjon og regnskapsføring, og vi benytter Descartes revisjonsmetodikk for å sikre oss at revisjonen er utført i samsvar med gjeldende krav.

Regnskapsrevisjon innebærer å bekrefte at den økonomiske informasjonen kommer korrekt til uttrykk i de avlagte regnskapene og at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil. I tillegg er det vår oppgave å påse at internkontrollen er organisert på en betryggende måte og bidrar til å forebygge og avdekke misligheter og feil.  

Avdelingen bistår også med løpende veiledning innenfor de lover og regler som til enhver tid er gjeldende og spesielt forsøker regnskapsrevisorene å følge opp og bistå når nye regler er vedtatt.

Ett lovkrav som var nytt for 2020, men som fortsatt er en utfordring er kommune lovens § 14-7, bokstav b. Denne paragrafen krever at årsberetningen skal redegjøre for både vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap samt vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Ved de kontrollene RRI har gjennomført for 2021-regnskapene ser vi at formuleringen om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningen er utfordrende for økonomiavdelingene som produserer rapporteringen.. Grunnen til at denne formuleringen kom inn i loven var at lovgiver ønsket at årsberetningen kunne styrkes som verktøy for kommunestyrets styring og budsjettoppfølging.

For å kunne kontrollere avvik fra objektive premisser må man finne premissene og slik vi ser det bør det være økonomiplanen og årsbudsjettet som skal angi premissene. Dette fremgår også av kommunelovens § 14-4 2. ledd. Dersom ikke premissene kommer frem i budsjettdokumenter eller økonomiplaner er det ingen ting å kontrollere opp mot eller grunnlag for å kommentere avvik i årsberetningen. Dersom et avvik skal kommenteres skal det være av en viss størrelse eller betydning og egnet til å påvirke leseren av regnskapet og årsberetningen

En ny regel i 2021 som også skapte noen utfordringer var kravene i kommunelovens § 25-2 om kommunedirektørens plikt til å rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlige tilsyn minst en gang i året. Dette ble tidligere rapportert som en del av årsberetningen, men fra 2021 kreves det en egen rapportering. Våre kontroller viste at for flere enheter inngikk dette fortsatt i årsberetningen. Hvilke statlige tilsyn som er gjennomført i de forskjellige kommunene fremgår av tilsynskalenderen som statsforvalteren utarbeider. Oversikten fra denne kalenderen kan benyttes i forbindelse med rapporteringen.

Vi ønsker også å kommentere at årsberetningen er et selvstendig dokument og dersom den inngår i årsmeldingen skal det klart komme frem av både innholdsfortegnelse og tekst hva som er årsberetningen. Det ser vi at ikke alltid er tilfelle.


Attestasjoner og kontroll av merverdikompensasjon

En tilleggsoppgave som krever mye ressurser, er de attestasjonsoppdragene som regnskapsrevisjonen utfører for kommunene. I 2021 ble det utført 192 attestasjoner og det ble i tillegg skrevet 66 revisjonsberetninger i forbindelse med kontroll av merverdiavgiftskompensasjon for kommunene.

Når det gjelder attestasjoner, vil tidsforbruket variere etter hvor omfattende attestasjonene er og kvaliteten på kommunens leveranser til oss. Her er det noen utfordringer for oss knyttet til tidsfrister og dokumentasjon, samt at mange av fristene for bekreftelsene som RRI skal skrive er i årsoppgjørsperioden. Dersom attestasjonene skal kunne utføres på en effektiv og god måte er vi avhengig av at kvaliteten på den dokumentasjonen som vi mottar er god, samt at dokumentasjon ikke leveres til oss for tett opp til tidsfristen for rapportering. Revisor er for flere av attestasjonene pålagt kontrollhandlinger som skal gjøres og dette krever at vi har tilgjengelig tid til disposisjon.
 

Forenklet etterlevelseskontroll

Forenklet etterlevelseskontroll er lovpålagt oppgave for regskapsrevisor. Loven legger opp til at revisor årlig skal gjennomføre en risiko- og vesentlighetsvurdering av manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak innen økonomiforvaltingen i kommunene samt følge opp disse risikoområder med en forenklet etterlevelseskontroll. Slik risiko- og vesentlighetsvurdering er enten gjennomført eller under arbeid for alle kommunene. De områdene som er valgt ut for 2021 er vederlagsberegning (opphold i institusjon), offentlige anskaffelser, selvkost (variable kostnader) og attestasjon og anvisning. Fristen for ferdigstillelse er 30. juni 2022.


Felles mål

Tidsperioden hvor årsoppgjøret pågår er kort, og den krever betydelig innsats fra alle som er involvert. RRI vil gjerne presisere at både de som produserer den økonomiske rapporteringen og revisor har samme mål. Målet er å bidra til at brukeren av den økonomiske rapporteringen får god og forståelig informasjon som kan bidra til at det fattes gode beslutninger.