LÆRINGSMILJØ OG KVALITET I SKOLEN

Romerike revisjon IKS har gjennomført flere undersøkelser der vi har sett nærmere på læringsmiljø og kvalitet i skolen. Mange av undersøkelsene har dreid seg om hvordan kommunen jobber for å forebygge og håndtere mobbing i skolen. I tillegg har vi gjennomført en undersøkelse om kvalitet i skolen , der vi så nærmere på mulige årsaker til svake læringsresultater på grunnskolen i en kommune.
img-28

LÆRINGSMILJØ OG KVALITET I SKOLEN

Forvaltningsrevisjoner av kommunens arbeid innen opplæring viser at 

 
  • Kommunene avdekker i for liten grad mobbing og krenkelser.
  • Det er varierende i hvilken grad kommunene jobber systematisk for å få et godt læringsmiljø og forebygge mobbing.
  • Flere ansatte opplever at de får for lite opplæring om mobbing, og noen er usikre på rutiner knyttet til når de skal varsle og gripe inn.
  • Det er varierende i hvilken grad skolene setter inn tilstrekkelige tiltak for å stoppe mobbingen.
  • Lærerne opplever at det er enklere å tilpasse undervisningen til elever med «vanlige» læreforutsetninger enn til faglig «svake» og «sterke» elever.
  • Saksbehandlingstiden i pedagogiskpsykologisk tjeneste (PP-tjenesten) for utarbeidelse av sakkyndige vurderinger er for lang.
  • Skolene har ikke tilstrekkelig oversikt over om elevene får den spesialundervisningen det er gjort vedtak om.
  • Det er varierende i hvilken grad skolene arkiverer dokumentasjon i sine fagsystemer.
  • Skoleeier etablerte raskt en struktur for informasjonsflyt til skolene da koronapandemien brøt ut, men oversikten og tilbudet til elever med særlige behov var varierende.