Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny


Rapporter

banner-forside
Alle
Administrasjon og organisering
Helse og omsorg
Oppvekst
Plan byggesak og teknisk
Selskapskontroll
Faktaark%20internkontroll%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20Hurdal
Hurdal – Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
02.12.2021
Revisjonen har undersøkt om Hurdal kommune har på plass tilfredsstillende internkontroll som legger til rette for effektive og forsvarlige tjenester på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Undersøkelsen viser at kommunen har fått på plass tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene, rutiner for saksbehandling og at det har blitt etablert en tildelingsenhet med en tilstrekkelig avklart organisering. Samtidig viser undersøkelsen at det er grunnleggende svakheter og mangler på andre områder i helse- og omsorgstjenestens internkontroll. Kommunen gjennomfører ikke systematiske risikovurderinger i tjenesten, men det er planlagt å implementere risikomodulen i kvalitetssystem TQM for å styrke dette området. Når det gjelder avvik har kommunen tatt i bruk avviksmodulen i TQM og det er gjennomført opplæring av ledere og ansatte. Det står imidlertid fortsatt igjen en del arbeid knyttet til å sikre en felles forståelse av hvilke avvik som skal meldes, i tillegg til rutiner for å sikre at avvikene som meldes bidrar inn i kommunens arbeid med å planlegge og forbedre helse- og omsorgstjenestene. Det oppgis videre av ledere i helse- og omsorgstjenesten at det er mangler knyttet til felles skriftlig nedfelte rutiner og prosedyrer, noe som er viktig for å sikre at de ansatte melder avvik med utgangspunkt i en felles forståelse av praksis i tjenesten.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20selvkost%20byggesak%20Nittedal%20jpg
Nittedal - selvkost
02.12.2021
Revisjonen har undersøkt om Nittedal kommune har fullført arbeidet med å dokumentere hvordan selvkost er beregnet for den enkelte sakstype. Undersøkelsen viser at gebyrforskriftens timesatser er fastsatt gjennom erfaringsbasert tilnærming og at denne tilnærmingen er skriftlig dokumentert i arbeidsfilene for utarbeidelse av gebyrforskrift byggesak hvert år fra 2017. Avhengig av hvilke gebyrer som skal fastsettes, blir saksbehandlere med mest erfaring med den enkelte sakstypen involvert, og anslaget blir videre kvalitetssikret av flere med lang erfaring med den enkelte sakstypen. Timeprisene blir beregnet etter at timeanslagene for den enkelte sakstype er satt.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark%20R%C3%A6lingen%20jpg
Rælingen - Opplæringstilbudet i grunnskolen under Covid 19 pandemien
02.12.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke hvordan Rælingen kommune tilrettela for elevers rett til opplæringstilbud i de ulike fasene av pandemien. Undersøkelsen viste at skoleeier raskt etablerte en struktur for informasjonsflyt vis a vis skolene da koronapandemien brøt ut. Undersøkelsen viste også at skolene hadde oppdaterte oversikter over elever med særlige behov våren 2021, men at det var stor variasjon i hvordan oversiktene var utformet. Den daglige kontakten mellom lærer og elev var noe varierende i forbindelse med digital hjemmeopplæring, og det var stor variasjonen mellom trinn og skoler med hensyn til tilpasninger for elever med vedtak om spesialundervisning.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20-%20overordnet%20internkontroll%20i%20Nittedal%20kommune
Nittedal - Overordnet internkontroll
09.11.2021
Revisjonen har sett nærmere på om Nittedal kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Kommunens system for internkontroll skal bidra til at kommunestyrets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, at andre lovpålagte plikter blir ivaretatt og at ressursene forvaltes på en effektiv måte. Denne undersøkelsen viser at det er flere mangler og svakheter i kommunens overordnede internkontroll. Blant annet gjennomføres det i liten grad systematiske risikovurderinger på overordnet nivå og det er ikke etablert et helhetlig avvikssystem i kommunen.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark%20-%20psykisk%20helse%20og%20rus%20barn%20og%20unge
Lørenskog - Psykisk helse og rus – barn og unge
09.11.2021
Revisjonen har sett nærmere på hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for å tilby barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Undersøkelsen viser at det er flere forbedringspunkter når det gjelder samarbeid rundt denne brukergruppen. Blant annet er det behov for økt samarbeid og involvering av de som kjenner barnet/ungdommen best i kartleggingsfasen. Det er også behov for bedre oversikt over hvilke tjenester kommunale instanser tilbyr for å unngå at kommunen jobber parallelt eller overlappende, samt å tilby et mest mulig sømløst og tilpasset tjenestetilbud.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark
Eidsvoll - tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre
03.11.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om det er lagt til rette for effektive og forsvarlige tjenester til eldre hjemmeboende brukere med behov for heldøgns tjenester og/eller med omfattende bistandsbehov. Undersøkelsen viser at mange tiltak i kommunens strategiplan for helse- og omsorgstjenester er påbegynt, men under halvparten av de ansatte mener at brukernes grunnleggende behov rundt måltider, sosial kontakt og tilbud til personer med demens blir godt ivaretatt. Videre viser undersøkelsen at det er et forbedringspotensial på flere områder når det gjelder kommunens praksis for tildeling av tjenester, for eksempel tildeles flere tjenester uten at kriterier for disse er skriftliggjort. Kommunen jobber heller ikke tilstrekkelig systematisk med å følge opp avvik, og har et forbedringspotensial når det gjelder å benytte avvik som grunnlag for risikovurderinger og videre kvalitetsarbeid. Ulike forventninger til oppgavefordelingen mellom brukere/pårørende og ansatte tyder videre på at brukere ikke i tilstrekkelig grad er involvert i utformingen av tjenestetilbudet.
Les mer
Rapporter, regnskapsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20etikk%20og%20habilitet%20Ullensaker
Ullensaker - etikk og habilitet
14.10.2021
Revisjonen har undersøkt de ansattes kjennskap til og praktiseringen av kommunens etiske retningslinjer. Revisjonen har også undersøkt praktiseringen av habilitetsregler i byggesaksavdelingen. Undersøkelsen viser at de fleste ansatte som har svart på spørreundersøkelsen kjenner til at kommunen har etiske retningslinjer og majoriteten har god eller svært god kjennskap til innholdet, men kommunen undersøker ikke jevnlig de ansattes kjennskap til de etiske retningslinjene. Når det kommer til habilitet, så har kommunen skriftlige rutiner for habilitetsvurdering for alle ansatte og for de folkevalgte. Undersøkelsen viser også at ikke alle ansatte i byggesaksavdelingen opplever at de har fått nødvendig opplæring om habilitet.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark
Nannestad - tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre
29.09.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om kommunen har lagt til rette for et forsvarlig og effektivt tjenestetilbud til hjemmeboende eldre, det vil si et tjenestetilbud som er dimensjonert og tildeles slik at brukere får tjenester på riktig nivå i omsorgstrappen i henhold til BEON-prinsippet. For å belyse formålet så revisjonen nærmere på om kommunen har startet dreining av tjenestetilbudet mot hjemmebaserte tjenester, og om tildeling av heldøgns tjenester skjer i henhold til krav i lov og forskrift. Undersøkelsen viser at kommunen de siste årene har etablert flere tiltak for hjemmeboende brukere og at mange tjenester prøves ut før langtidsplass på sykehjem tildeles. Samtidig er sentrale tiltak som bemannede omsorgsboliger forsinket. Flere ansatte i hjemmesykepleien uttrykker et stort forventningspress, og at brukernes behov ikke blir godt nok ivaretatt. Revisjonen peker i den forbindelse på risikoen ved en uavklart oppgave- og ansvarsfordeling i tjenesten. Undersøkelsen viser videre at vedtaksbrevene mangler beskrivelse av hvilke faktiske forhold som legges til grunn for vedtak om langtidsplass på sykehjem. Dette gjør det etter revisjonens vurdering vanskelig å bedømme om brukerne er plassert på riktig nivå i omsorgstrappen.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20etikk%20og%20habilitet%20L%C3%B8renskog
Lørenskog - Etikk og habilitet
30.06.2021
Revisjonen har undersøkt de ansattes kjennskap til og praktiseringen av kommunens etiske retningslinjer. Revisjonen har også undersøkt praktiseringen av habilitetsregler i byggesaksavdelingen. Undersøkelsen viser at kommunen har rutiner for å følge opp arbeidet med de etiske retningslinjene, men mangler rutine for jevnlig å undersøke de ansattes kjennskap til de etiske retningslinjene. Undersøkelsen viser videre at de fleste ansatte i kommunen vet at kommunen har etiske retningslinjer, men det er ganske stor forskjell mellom de ansatte og mellom sektorer hvor god kjennskap de har til innholdet. Undersøkelsen viser også at kommunen og byggesaksavdelingen har rutiner for vurdering av habilitet, men ikke alle i byggesaksavdelingen har fått opplæring i å vurdere egen habilitet.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark%20Internkontroll%20Investeringsprosjekter
Lillestrøm - Internkontroll i investeringsprosjekter
05.05.2021
Revisjonen har undersøkt om Lillestrøm kommune har systemer og rutiner som legger til rette for kontroll og styring av investeringsprosjekter. Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet nye rutiner som legger til rette for en god internkontroll i tidligfasen av investeringsprosjekter, og disse rutinene bygger på anerkjent prosjektmetodikk. Byggherreavdelingen har blant annet utarbeidet et flytskjema, samt nye prosedyrer og maler. Rapporteringen til de folkevalgte kan imidlertid styrkes.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Plan byggesak og teknisk
Faktaark%20-%20overordnet%20internkontroll%20i%20Nes%20kommune
Nes - Overordnet internkontroll
03.05.2021
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at det er grunnleggende svakheter og mangler i den overordnede internkontrollen i kommunen. Blant annet er rutiner og prosedyrer i liten grad samlet og tilgjengelige, det er mangler knyttet til risikovurderinger på overordnet nivå og det mangler et felles system for å melde og følge opp avvik. Kommunen er i gang med å implementere kvalitets- og internkontrollsystemet TQM, men mangler en oppdatert og forpliktende fremdriftsplan for arbeidet.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
RRi-RGB
Nes - Eierskapskontroll Kanmer AS
27.04.2021
Kanmer AS er en arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr arbeidsrettede tiltak og er et heleid kommunalt aksjeselskap i Nes kommune. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunens eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Selskapskontroll
Faktaark
Aurskog-Høland - Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
17.03.2021
I denne forvaltningsrevisjonen ble tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende undersøkt. Formålet var å vurdere om tjenestetilbudet i tilstrekkelig grad ivaretar krav til kompetanse hos de ansatte, og i hvilken grad tjenestetilbudet er tilrettelagt og tilpasset den enkelte brukers behov. Mange ansatte har demensomsorg som en del av sin grunnutdanning. Samtidig viser undersøkelsen at en tredjedel av de ansatte ikke opplever at opplæringen er tilstrekkelig for å kunne utføre arbeidet på en god måte. Dette gjelder også opplæring i kommunale rutiner på området. Kommunen har egen demenskoordinator og flere demenskontakter, men har ikke utarbeidet egen funksjonsbeskrivelse for demenskontaktene med et spesielt ansvar. Kommunene har på plass mange rutiner, blant annet for lovpålagt pårørendestøtte, men fatter ikke vedtak på opplæring/veiledning til pårørende. Kommunen bruker også i liten grad omsorgsstønad som et virkemiddel til pårørende av personer med demens.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20overordnet%20internkontroll
Lillestrøm – overordnet internkontroll
18.12.2020
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Lillestrøm kommune har et helhetlig internkontrollsystem, på overordnet nivå, som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at Lillestrøm kommune har kommet langt i å etablere et overordnet internkontrollsystem, som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser likevel at ikke alle tjenesteområder bruker risikomodulen i RiskManager i like stor grad.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark%20mobbing%20i%20skolen
Ullensaker – Mobbing i skolen (oppfølgingsundersøkelse)
11.12.2020
Revisjonen har undersøkt om rådmannen har fulgt opp vedtaket i kommunestyret (sak 46/19) etter forvaltningsrevisjonen fra 2019. Revisjonen finner at kommunestyrets vedtak om økt innsats for å forebygge mobbing og krenkede adferd i skolen er i det alt vesentlige fulgt opp. Det er likevel et forbedringspotensial når det gjelder å sikre at alle ansatte som jobber med elever får tilstrekkelig opplæring for å kunne delta aktivt i dette arbeidet.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark
Lørenskog – Befolkningsprognoser
27.08.2020
Revisjonen har undersøkt hvordan Lørenskog kommune utarbeider og bruker befolkningsprognoser til kommuneplanleggingen av bolig- og tjenestetilbudet til eldre. Revisjonen legger i undersøkelsen til grunn at kommunen legger til rette for at det kan gjennomføres grundige (framtids)analyser av befolkningsvekst og befolkningssammensetning. Videre legges det til grunn at disse befolkningsprognosene benyttes i kommuneplan- og økonomiplanarbeidet. Undersøkelsen viser at det for Lørenskog kommune ikke er hensiktsmessig å lene seg på SSBs befolkningsframskrivinger alene, da disse er for upresise. Kommunen utarbeider derfor sine egne prognoser årlig. Videre avdekker undersøkelsen at befolkningsprognosene ligger som et grunnlag i kommunens planer, blant annet i kommuneplan og økonomiplan. En høy befolkningsvekst og en økning i antall eldre ligger som et premiss for hovedstrategiene som skisseres i Helse- og omsorgsplanen. Sektorene som jobber opp mot eldre bruker befolkningsprognosene, i tillegg til Kostra-tall, egne tall og styringstall for å lage egne planer. De bruker også tall fra Profil og spørreundersøkelser for å skrive rapporter, som igjen kan brukes for planlegging framover. Det går fram av undersøkelsen at helse- og omsorgssektoren har et mer aktivt forhold til befolkningsprognosene nå enn før og at sektoren opplever at kvaliteten øker fra år til år.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20R%C3%A6lingen%20mobbing%20i%20skolen
Rælingen - Mobbing i skolen
02.07.2020
Revisjonen har undersøkt Rælingen kommunes arbeid mot mobbing i skolen. Revisjonen mener at det er positivt at Rælingen kommune som skoleeier har utarbeidet beskrivelser av det systematiske og forebyggende arbeidet og alle skolene har utarbeidet plan for skolemiljø. Undersøkelsen viser imidlertid at en fjerdedel av de ansatte opplever at det ikke gjennomføres tilstrekkelig opplæring i temaet mobbing, og deler av de ansatte er usikre på rutiner knyttet til når det skal varsles og gripes inn. Ved flere skoler opplever ansatte at tiltak som settes inn ikke er tilstrekkelige for å stoppe mobbingen. I tillegg finner undersøkelsen at voksnes mobbing av elever har i liten grad vært et tema til drøfting ved flere av skolene.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20Skedsmo%20-%20Ombygging%201_%20etasje%20r%C3%A5dhuset%20jpg
Skedsmo - Ombygging 1. etasje rådhuset
03.06.2020
Revisjonen beskriver i denne rapporten hendelsesforløpet for ombyggingen av 1. etasje i rådhuset og årsakene til at byggeprosjektet ikke er gjennomført innenfor de rammer som er gitt. I tillegg til at prosjektet ble forsinket, endte sluttkostnaden på nesten det dobbelte av det som ble bevilget til ombyggingen av de folkevalgte innledningsvis i prosjektet. Undersøkelsen viser at utfordringene i prosjektet i hovedsak er knyttet til korte tidsfrister, noe som blant annet medførte at kommunen ikke fulgte anerkjent prosjektmetodikk med faseinndeling. Prosjektet ble i stedet gjennomført og planlagt parallelt. Kommunen har heller ikke fulgt sitt eget økonomireglement som stiller krav til brukermedvirkning før gjennomføring, dokumentasjon og oppfølging underveis. De folkevalgte har verken fått seg forelagt fremdriftsplan eller en nærmere spesifisert kostnadsramme, og beslutninger om større endringer med budsjettmessig virkning har ikke blitt lagt frem for beslutning før etter at kostnader var påløpt.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Plan byggesak og teknisk
RRi-RGB
Ullensaker - Økonomisk tilsyn i private barnehager
29.04.2020
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for å føre økonomisk tilsyn i private barnehager. Undersøkelsen viser at kommunen ikke har gjennomført slike tilsyn siden dette ble en kommunal oppgave i 2013. Administrasjonen peker på utfordringer knyttet til kompetanse og ressurser. Dette synes å være utfordringer generelt i Kommune-Norge. Kunnskapsdepartementet har i 2019 lagt frem et forslag om å løfte oppgaven fra kommunalt til nasjonalt nivå.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20Nes%20-%20Boligsosialt%20arbeid
Nes - Boligsosialt arbeid
29.04.2020
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune jobber målrettet med det boligsosiale arbeidet for å sikre alle kommunens innbyggere bosted. Undersøkelsen viser at kommunen mangler rutiner for å gjennomføre systematiske kartlegginger av boligbehovet. Når det gjelder det boligsosiale arbeidet mangler det skriftlige rutiner på tjenestenivå, samt en overordnet plan for det boligsosiale arbeidet. Det er videre et forbedringspotensial når det gjelder tydelig oppgave- og ansvarsfordeling i arbeidet med booppfølging, i tillegg mangler god koordinering på tvers av tjenestene.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20Eidsvoll%20-%20Kvalitets-%20og%20utviklingsarbeid%20i%20skolen
Eidsvoll - Kvalitets- og utviklingsarbeid i skolen
29.04.2020
Revisjonen har undersøkt kommunens innsats for å styrke læringsresultatene i Eidsvollskolen. Undersøkelsen viser at det er behov for å styrke arbeidet med læringsmiljøet på skolene. I tillegg opplever rektorer og lærere at kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid er fragmentert og for lite målrettet, samt at oppfølgingen og forankringen av dette arbeidet kan styrkes. Undersøkelsen viser også at resultatene fra nasjonale prøver ikke følges opp i tilstrekkelig grad.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20l%C3%B8renskog
Lørenskog - Skolehelsetjenesten
16.12.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad skolehelsetjenesten i Lørenskog bidrar inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Undersøkelsen viser at kommunen har lav bemanning på barneskolene sett opp mot Helsedirektoratets anbefaling. De ansatte opplever at de har for liten tid til å ta imot elever uten timeavtale. I tillegg viser undersøkelsen at det systematiske arbeidet mellom skolehelsetjeneste og skole kan bli bedre i Lørenskog.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20bilde
Skedsmo – Kompetanse og matrikkelføring
04.12.2019
Revisjonen har undersøkt hvordan Skedsmo kommune sørger for at ansatte som behandler saker etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven har tilstrekkelig kompetanse og at matrikkelen er korrekt. Undersøkelsen viser at ansatte får gode muligheter til å tilegne seg oppdatert kompetanse, men at begge avdelinger i liten grad har beskrevet kompetansebehovet. Avdelingene har få rutiner for føring av opplysninger i matrikkelen og samhandling avdelingene imellom. Undersøkelsen viser også at Skedsmo kommune, sammenliknet med andre kommuner, i større grad har ført lovpålagte opplysninger, men at det fortsatt er mangler. Når det gjelder overholdelse av femdagersfrist for føring av opplysninger, blir den i liten grad overholdt.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Plan byggesak og teknisk
Faktaark%20s%C3%B8rum%20%C3%B8konomisk%20sosialhjelp
Sørum - Økonomisk sosialhjelp
27.11.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Sørum kommune følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp. Undersøkelsen viser at kommunen ikke når sine egne måltall for midlertidighet. Undersøkelsen viser også at kommunen følger opp unge mottakere av sosialhjelp gjennom et eget definert ansvarsområde, egne målsettinger samt egne tiltak og virkemidler.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20-%20Hurdal
Hurdal - Tildeling av helsetjenester etter BEON-prinsippet
18.10.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad BEON-prinsippet legges til grunn for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Hurdal kommune. Kommunen har en egen omsorgstrapp som er politisk vedtatt, og som bygger på BEON-prinsippet. Omsorgstrappen skal bidra til kostnadseffektive tjenester til innbyggerne. Undersøkelsen viser at omsorgstrappen i varierende grad er implementert i organisasjonen. I tillegg er det arbeid som gjenstår når det gjelder rutiner for saksbehandling og å avklare organisering av arbeidet med tildeling, slik at kommunen i størst mulig grad sikrer vedtak på riktig nivå i omsorgstrappen.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20byggesak%20og%20dispensasjon
Ullensaker - Byggesaksbehandling
11.09.2019
Revisjonen har undersøkt internkontroll og etterlevelse av lovpålagte saksbehandlingsfrister på byggesaksområdet. Undersøkelsen viser at Ullensaker kommune har i all hovedsak etablert rutiner og praksis som bidrar til å sikre internkontroll på området, men mangler et system som gir kommunen oversikt over medgått saksbehandlingstid i byggesaker. Saksbehandlingstider som kommunen har rapportert inn i KOSTRA gir ikke sikker informasjon om faktisk saksbehandlingstid. Revisjonens egne beregninger viser at det er en stor andel enkeltsaker som har overskredet frist, særlig gjelder dette klagesaker og forhåndskonferanser
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Plan byggesak og teknisk
Gjerdrum%20-%20skolehelsetjenesten
Gjerdrum - Skolehelsetjenesten
05.09.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad skolehelsetjenesten i Gjerdrum bidrar i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Undersøkelsen viser blant annet at skolehelsetjenesten er tilgjengelig og brukes av elevene ved behov, men helsesykepleierne rekker ikke alle obligatoriske oppgaver. I tillegg er det forbedringspotensial når det gjelder samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20mobbing%20Ullensaker
Ullensaker - Mobbing i skolen
02.09.2019
Revisjonen har undersøkt Ullensaker kommunes arbeid mot mobbing i skolen. Andelen elever som mobbes i Ullensaker har holdt seg høyt i perioden 2016 – 2018. Kommunen har kommet langt i arbeidet med å få på plass systemer og rutiner mot mobbing, men gode systemer og rutiner er ikke i seg selv nok til å forebygge og stanse mobbing. Revisjonen mener at det er bekymringsverdig at en stor andel av mobbingen ikke avdekkes. Undersøkelsen viser også at nesten en tredjedel av de ansatte ikke får tilstrekkelig kurs og opplæring om temaet mobbing og krenkende atferd.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20mobbing%20i%20skolen%20i%20Skedsmo
Skedsmo - Digital mobbing i skolen
02.09.2019
Revisjonen har undersøkt Skedsmo kommunes arbeid mot digital mobbing. Kommunen har et omfattende planverk på skoleområdet, og samtidig en desentralisert struktur som er velegnet for å ivareta lokale behov og variasjoner. Andelen elever som mobbes digitalt har ligget stabilt høyt på trinn 10 i perioden 2016 – 2018. Undersøkelsen viser at Skedsmo kommune i for liten grad avdekker digital mobbing, og at over en fjerdedel av de ansatte ikke får tilstrekkelig kurs og opplæring om temaet digital mobbing
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20-%20Nannestad%20st%C3%B8ttetjeneste
Nannestad - Tjenester til utviklingshemmede
28.08.2019
Revisjonen har undersøkt om Nannestad kommune legger til rette for at tjenestene til utviklingshemmede over 16 år med vedtak om helse- og omsorgstjenester er tilfredsstillende. Undersøkelsen viser blant annet at kommunen bør vurdere å utarbeide skriftlige rutiner og prosedyrer for samarbeidet med NAV-kontoret om arbeid og aktivitet til utviklingshemmede for å styrke internkontrollen på området. I tillegg bør vedtakene om støttekontakt begrunnes i samsvar med brukerens behov
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark_AH_PU
Aurskog-Høland kommune – bruk av konsulent og rapporteringspraksis (2019)
19.08.2019
Revisjonen har undersøkt Aurskog-Høland kommunes praksis for innrapportering av kriteriedata for psykisk utviklingshemmede og særlig ressurskrevende brukere. Revisjonen har også undersøkt kommunens bruk av konsulentbistand i den forbindelse.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Fakaark%20investeringsprosjekter
Eidsvoll - Gjennomføring av investeringsprosjekter
02.08.2019
Revisjonen har undersøkt om Eidsvoll kommune følger sentrale prinsipper for prosjektoppfølging ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Blant annet er det viktig med et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte, og revisjonen finner i sin undersøkelse at det med fordel kunne vært gjennomført flere behovs- og alternativanalyser i forkant av vedtak om investeringsprosjekter for å sikre dette. Undersøkelsen viser videre at det er et forbedringspotensial når det gjelder rapportering til de folkevalgte i forbindelse med investeringsprosjekter, i tillegg til å få på plass et prosjektrammeverk for å styrke internkontrollen rundt prosjektoppfølging av større investeringsprosjekter.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark
Aurskog-Høland - Vedlikehold av kommunale boliger
02.08.2019
Revisjonen har sett nærmere på hvordan Aurskog-Høland kommune forvalter og vedlikeholder den kommunale boligmassen effektivt og i tråd med brukernes behov. Undersøkelsen viser blant annet at det de siste årene har vært en god innsats for å heve standarden og at kommunen har overordnede mål for forvaltningen av boligene, men boligene mangler en overordnet eiendomsstrategi og det er mangel på langsiktig planlegging av vedlikeholdet. Det mangler også skriftlige rutiner når det gjelder innhenting og registrering av tilstandsinformasjon og for arbeidet med boveiledning.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark%20Vedlikehold%20R%C3%A6lingen
Vedlikehold av formålsbygg i Rælingen
01.08.2019
Revisjonen har undersøkt om Rælingen kommune har et system som legger til rette for en rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektiv forvaltning av formålsbygg. Undersøkelsen viser at mange formålsbygg i kommunen har et vedlikeholdsetterslep, anslått til 344,3 mill. kr i 2017. Kommunen vedtok mars 2019 en eiendomsstrategi, med tre mål som omhandler vedlikehold. Videre viser undersøkelsen at Rælingen kommune innhenter og bruker tilstandsinformasjon om formålsbyggene, men at det mangler skriftlige rutiner og system for dette.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
FaktaarkHurdal
Hurdal - Offentlige anskaffelser
01.08.2019
Undersøkelsen viser at Hurdal kommune ikke har hatt en god nok praksis for å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjaldt alle områdene undersøkt, regler for konkurranseutsetting, avtalelojalitet og kommunens internkontroll.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark
Fet - Byggesaksbehandling
01.08.2019
En forvaltningsrevisjon av Fet sine rutiner og praksis for byggesaksbehandling viser at kommunen har flere forbedringsområder, da særlig med tanke på fristetterlevelse, risikovurderinger og internkontroll på området.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Plan byggesak og teknisk
Faktaark
Gjerdrum - Digitalisering
01.08.2019
Revisjonen har undersøkt Gjerdrum kommunes arbeid med å etablere digitale løsninger for å sikre effektiv og trygg kommunikasjon med kommunens innbyggere. I undersøkelsen ser revisjonen nærmere på om kommunen har en systematisk tilnærming til arbeidet, hvor langt kommunen har kommet i arbeidet med å digitalisere tjenestene sine og hvorvidt kommunen har en god internkontroll når det gjelder å sikre godt personvern og god informasjonssikkerhet. Revisjonen finner blant annet at kommunen har kommet langt i å digitalisere sine tjenester, men at det er noen mangler når det gjelder internkontroll for godt personvern og god informasjonssikkerhet.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Administrasjon og organisering
Faktaark%20(3)
Lørenskog - Byggesaksbehandling
01.08.2019
Undersøkelsen viser at Lørenskog har en praksis for byggesaksbehandling som bidrar til å sikre god internkontroll på området og fristetterlevelse. Det pekes imidlertid på at kommunen ikke gjennomfører overordnete risikovurderinger på området.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Plan byggesak og teknisk
Faktaark%20mobbingNannestad
Nannestad - Mobbing i skolen
01.08.2019
En undersøkelse om hvorvidt kommune og skoler følger opp sitt ansvar med å følge opp elever som er utsatt for mobbing og annen krenkende atferd, viser at det er ulik praksis i hvorvidt skolene etterlever aktivitetsplikten.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Oppvekst
Faktaark%20(5)
Nes - hjemmebaserte tjenester
01.08.2019
Undersøkelsen viste at kommunen bør få på plass et helhetlig og tilfredsstillende internkontrollsystem for å sikre at kommunen etterlever kravene satt i lov og forskrift. Undersøkelsen viser at tjenesten langt på vei opplever å ivareta pasientenes grunnleggende behov.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20L%C3%B8renskog
Lørenskog - Hjemmebaserte tjenester
01.08.2019
Revisjonen mener at hjemmetjenesten i Lørenskog kommune har systemer og praksis som i all hovedsak ivaretar både krav til internkontroll og kvalitet i tjenesten. Det fremkommer imidlertid forhold som både ledere og ansatte mener at kan forbedres.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark
Rælingen kommune - Kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleien.
15.05.2019
Enhet institusjonstjenesten og enhet hjemmebaserte tjenester i Rælingen har ansvar for kommunens sykehjems- og hjemmetjenestetilbud. Romerike revisjon har undersøkt i hvilken grad Rælingen kommune sikrer ivaretakelse av brukernes grunnleggende behov, har etablert et forsvarlig system for avvikshåndtering og i hvilken grad kommunen innhenter og nyttiggjør seg erfaringer fra brukere og pårørende. Undersøkelsen er avgrenset til kommunens sykehjem og hjemmesykepleieavdelingen. Undersøkelsen viser at selv om mye er på plass, er det flere forbedringspunkter innenfor de tre temaene som er omfattet av denne undersøkelsen.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon, Helse og omsorg
Faktaark%20Eidsvoll
Eidsvoll kommune - Økonomisk sosialhjelp
03.04.2019
NAV i Eidsvoll har hatt store utfordringer i saksbehandlingen og oppfølgingen av sosialhjelpsmottakere. Revisjonens undersøkelse viser at rutiner og praksis på sosialhjelpsområdet nå er forbedret. Den viser også en positiv utvikling når det gjelder oppfølging av unge sosialhjelpsmottakere. Revisjonen anbefaler at det i større grad må sikres en enhetlig kartleggings- og rapporteringspraksis på området.
Les mer
Rapporter, Forvaltningsrevisjon
Fakaark%20tjenestekontoret
Skedsmo kommune - Internkontroll tjenestekontoret
03.04.2019
Tjenestekontoret i Skedsmo kommune har ansvaret for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Revisjonen har undersøkt om kontoret har etablert en tilfredsstillende internkontroll. Undersøkelsen viser at kontoret må styrke sine rutiner for risikovurderinger og avviksmelding. Den viser også at kontorets internkontroll ennå ikke fullt ut er implementert i kommunens overordnede internkontrollsystem
Les mer
Faktaark%20AH%20utbyggingss
Eierskapskontroll AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap
05.03.2019
Revisjonen har undersøkt eierstyringen av AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap. Selskapet eies 100 % av Aurskog-Høland kommune. Undersøkelsen ser blant annet på kommunens eierstyring og om eierstyringen utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen ser også på om det er tatt stilling til driften i selskapet opp mot regelverket om forbud mot offentlig støtte.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Faktaark%20%C3%98konomisk%20rapporteirng
Økonomisk rapportering - Skedsmo kommune
28.11.2018
Revisjonen har undersøkt påstanden om at sektorene i Skedsmo kommune har rapportert om underskudd gjennom året, men likevel fått overskudd ved årsslutt. Undersøkelsen viser at påstanden gjelder for en av fem sektorer i 2016 og to av fem sektorer i 2017. Revisjonen konkluderer med at påstanden i liten grad er gjeldende. Kommunens tilbakeføring av pensjonsutgifter i oktober/november gir sektorene et økonomisk løft mot slutten av året, og er en årsak til at påstanden gjelder for enkelte sektorer. Undersøkelsen viser videre at Skedsmo kommune ikke har fulgt regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjonsutgifter fullt ut.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Faktaark%20L%C3%B8renskog%20selvkost
Lørenskog kommune - selvkost
20.11.2018
Revisjonen har undersøkt om Lørenskog kommune har etterlevd gjeldende bestemmelser for beregning av selvkost på byggesaksområdet. Etter plan- og bygningsloven § 33-1 kan ikke inntekter fra gebyrene overstige kostnadene ved å levere tjenesten. Revisjonen konkluderer med at kommunens gebyrinntekter har vært for høye i forhold til kostnadene ved saksbehandling, og peker på at kommunen bør sørge for at tidligere års underskudd/overskudd ikke er med i grunnlaget for fastsettelse av gebyrnivået for fremtidige søkere. Undersøkelsen viser videre at kommunen ikke kan dokumentere sammenhengen mellom pris og kostnad for de ulike sakstypene. Lørenskog kommune har i det alt vesentlige tatt med kostnader som kan relateres til oppgaver etter plan- og bygningsloven i beregningsgrunnlaget for selvkost, men revisjonen anbefaler at kommunen tar ut kostnader ved klagesaksbehandling og fristoversittelser.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
RRi-RGB
Digitale Gardermoen (DGI/interkommunalt samarbeid) - selskapskontroll (2018)
30.09.2018
DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks eierkommuner. Revisjonen har gjennomført en selskapskontroll i selskapet med fokus på inngåelse, oppfølging og oppsigelse av kontrakt og informasjonsflyt til eierkommunene
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
RRi-RGB
Skedsmo kommune - eierskapskontroll (2018)
30.08.2018
Revisjonen har undersøkt eierstyringen i Skedsmo kommune. Undersøkelsen gikk blant annet ut på opplæring av folkevalgte i eierstyring, om kommunen har tilfredsstillende rutiner for eierstyring og hvordan rutinene for forankring av sakene praktiseres med gjennomgang av tre kommunalt eide selskaper.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
RRi-RGB
Øvre Romerike brann- og redning IKS (ØRB) - etterkontroll av tidligere eierskapskontroll
30.06.2018
Revisjonen har gjennomført en etterkontroll av eierskapskontrollen i 2016.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Psykisk%20helse%20og%20rus%20Nes%20kommune
Nes - Psykisk helse og rus
29.06.2018
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen sikrer at pasienter eller brukere med psykiske vansker og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Kommunen skal legge til rette for god samhandling mellom tjenestene både innad i kommunen og med andre tjenesteytere, som for eksempel spesialisthelsetjenesten. Som et ledd i dette arbeidet skal kommunen ha en koordinerende enhet og sikre tilbud om individuell plan og koordinator til de som trenger det. Undersøkelsen viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette for samhandling, og at det er flere utfordringer i samarbeidet mellom tjenestene. Silotenkning og mangel på styring på overordnet nivå oppgis som sentrale årsaker til dette.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
Overordnet%20internkontroll%20faktaark
Skedsmo - Overordnet internkontroll
29.06.2018
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid med internkontroll på overordnet nivå. Kommunen har de siste årene arbeidet med å implementere et elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem, RiskManager, og undersøkelsen tar blant annet for seg hvor langt kommunen har kommet i dette arbeidet. Revisjonen har sett på om internkontrollrutinene er samlet og gjort tilgjengelig i RiskManager, om det er overordnede rutiner for risikovurderinger på rådmannsnivå og om det gjøres evalueringer av internkontrollen, samt om det er et felles system for hvordan avvik fra tjenesteområdene skal meldes og følges opp. Undersøkelsen viser at kommunen har et godt stykke igjen å gå for å få på plass internkontrollen på overordnet nivå.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Faktaark-byggesaksgebyrerNittedal
Selvkost på byggesak i Nittedal kommune
04.05.2018
Rapporten går gjennom både kommunens systemer for beregning av selvkost, og i hvilken grad kommunen kan dokumentere at de holder seg innenfor rammene av selvkostprinsippet i plan- og bygningsloven. Et viktig element i dette er hvordan kommunen beregner timeprisen som brukes i gebyrregulativet, og hvilke konsekvenser beregningsmåten får. Revisjonen peker i rapporten på at gebyrgrunnlaget som brukes for å beregne gebyrsatsene er noe for høyt. Det er videre noen svakheter og manglende dokumentasjon av selvkostområdet. Kommunen må også sikre at gebyrregulativet ikke inneholder gebyrsatser for kostnader som allerede er tatt inn som en del av timeprisen. Dessuten anbefaler revisjon at kommunen ser nærmere på måten timeprisen som brukes i gebyrregulativet, blir beregnet på.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
Faktaark%20mobbingS%C3%B8rum
Mobbing i skolen - Sørum kommune
02.05.2018
Revisjonen har undersøkt Sørum kommunens arbeid mot mobbing i skolen. Samlet sett konkluderer revisjonen at Sørum kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder å sikre at elever som kan være eller er utsatt mobbing blir fulgt opp på en god måte. Revisjonen anbefaler at kommunen bør sørge for at alle skoler gjennomfører en prosess med å definere mobbing og krenkende atferd, at kommunen sikrer at aktivitetspliktens delplikter om å følge med, gripe inn og varsle forstås likt og etterleves av alle som arbeider ved skolene. Videre må kommunen sikre at skolene iverksetter egnede undersøkelser og tiltak for å stanse forekomster av all mobbing. Kommunen bør også påse at skolene reviderer sine rutiner i henhold til endringene i opplæringsloven kapittel 9A
Les mer
Rapporter, Oppvekst
RRi-RGB
Romerike krisesenter IKS - etterkontroll (2018)
30.04.2018
Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold/mishandling/trusler fra en partner, familie eller andre. Revisjonen har blant annet etterkontrollert tidligere eierskapskontroll gjennomført i 2013. I tillegg ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet med fokus på ressursbruk og system for økonomistyring.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
RRi-RGB
Romerike krisesenter IKS - selskapskontroll 2018
30.04.2018
Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold/mishandling/trusler fra en partner, familie eller andre. Revisjonen har blant annet etterkontrollert tidligere eierskapskontroll gjennomført i 2013. I tillegg ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet med fokus på ressursbruk og system for økonomistyring.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Faktaark%20Eidsvoll
Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune
19.04.2018
Revisjonens undersøkelse viser at Eidsvoll kommune har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, noe som legger grunnlag for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Kommunen bør i det videre planarbeidet sikre at mål og tiltak for folkehelsearbeidet svarer på de folkehelseutfordringer som er identifisert i oversiktsdokumentet. Kommunen bør også sikre at folkehelsearbeidet forankres i alle kommunens sektorer.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
Faktaark%20Ullensaker
Integrering av flyktninger Ullensaker kommune
19.04.2018
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid med integrering av flyktninger, der i blant hvor mange som begynner i en jobb, eller tar videre utdanning etter introduksjonsprogrammets slutt. Undersøkelsen viser at det varierer fra år til år om kommunen når det nasjonale målet om overgang til arbeid eller utdanning. Undersøkelsen viser videre at mye er på plass når det gjelder kommunens introduksjonsprogram, men at det er et forbedringspotensial på flere områder, der i blant internkontroll.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Faktaark%20bilde%20Sosial%20dumping
Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter i Nittedal kommune
16.04.2018
Revisjonen har undersøkt om Nittedal kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre sosial dumping i gjennomføringen av byggeprosjekter. Undersøkelsen av fire utvalgte prosjekter viser at Nittedal kommune i det alt vesentlige innfrir forskriftsmessige krav til kunngjøring og kontrakt, men at kommunen i liten grad gjennomfører nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører. Videre konkluderer revisjonen med at kommunen har etablert tilfredsstillende skriftlige rutiner for arbeidet mot sosial dumping.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
Faktaark
Kjøp av legevakttjenester i Rælingen kommune
21.03.2018
Revisjonen har undersøkt hvordan Rælingen kommune følger opp legevakttjenestene, som kjøpes av Skedsmo kommune. På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at Rælingen utfører en risiko- og sårbarhetsanalyse av kommunens legevaktordning, sørger for at det innhentes informasjon direkte fra brukerne og følger opp avtalens vilkår om avregning for å sikre at kostnadene til legevakten blir riktig.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
Faktaark%20Eiendomsskatt
Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt Skedsmo kommune
22.01.2018
Undersøkelsen viser at både retakseringen i 2014 - 2015 og behandlingen av klager i det alt vesentlige har vært i samsvar med kommunens retningslinjer og vedtekter. Revisjonen konkluderer likevel med at det fremstår som noe uklart hvilke prinsipper som ble lag til grunn for verdsettelse av takster på den enkelte eiendom.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Fakaark%20L%C3%B8renskog
Barneverntjenesten i Lørenskog
09.11.2017
Det er blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon som ser nærmere på organisering, ressursbruk, saksbehandling, forebyggende virksomhet og internkontroll for barneverntjenesten i Lørenskog.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Fakaark%20Nes
Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes
09.11.2017
Revisjonen har sett på hvorvidt Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Faktaark
Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune
02.11.2017
Gjerdrum kommune har etter revisjonens syn lagt et godt grunnlag for et folkehelsearbeid som er langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert. Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet et oversiktsdokument over befolkningens helsetilstand som i all hovedsak innfrir kravene i lov og forskrift. Undersøkelsen viser videre at kommunen har organisert folkehelsearbeidet på en måte som legger til rette for koordinering og tverrfaglig involvering på tvers av kommunens sektorer. Revisjonen mener imidlertid det er et potensiale for et mer systematisk og forpliktende samarbeid.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
Fakaark%20sykefrav%C3%A6r
Sykefraværsarbeid - Rælingen kommune
01.11.2017
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere kommunens iverksetting og bruk av systemer og rutiner for sykefraværsoppfølging. Revisjonen viser at kommunens nye sykefraværsrutine i det alt vesentlige er implementert og forankret i kommunens virksomheter, men at det finnes potensiale for å styrke sykefraværsarbeidet på noen områder.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
RRi-RGB
Strandveien 1 AS - selskapskontroll (2017)
30.10.2017
Strandveien 1 AS, tidligere RA-2 AS, var sentralt i vannverkssaken. Selskapet skulle etter at driften ble overført til NRA IKS i 2008, stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten. Revisjonen har blant annet etterkontrollert tidligere eierskapskontroll gjennomført i 2015. I tillegg ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet med fokus på risikovurderinger ved beslutning om eiendomsutvikling, offentlige anskaffelser og skatt.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Fakaark%20fastlegeordningen
Fastlegeordningen i Aurskog-Høland
18.10.2017
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Aurskog-Høland kommune ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegeordning for sine innbyggere. Undersøkelsen viser at kommunen i det alt vesentlige ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegetjenester til sine innbyggere. Revisjonen vurderer likevel at kommunen ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig antall leger og ledige listeplasser. Videre er det rom for en mer systematisk oppfølging av fastlegene fra kommunens side.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
Fakaark
Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse
05.10.2017
Formålet med prosjektet har vært å undersøke nivået på kommunens utgifter til drift og vedlikehold av formålsbyggene. Revisjonen fant at nivået ligger høyere i Lørenskog enn i de kommunene som det sammenlignes med. Rapporten forklarer dette nærmere.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
RRi-RGB
OrvbitArena AS - eierskapskontroll (2017)
30.09.2017
OrbitArena AS’ hovedoppgave er å drive yrkesmessig attføring som godkjent tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunenes eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Faktaark%20%C3%98RU
Øvre Romerike Utvikling (ØRU)
07.07.2017
Formålet med revisjonsprosjektet har vært å kartlegge hvilke tiltak styret i ØRU satte inn for å følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger fra regnskapsrevisor. Videre har formålet vært å undersøke om det har vært tilfredsstillende rutiner og praksis for oppfølging av bonusordningen i ØRIK.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Faktaark
Barneverntjenesten i Nannestad
29.06.2017
Undersøkelsen av barnevernet i Nannestad viser blant annet at kommunen har hatt en god utvikling når det gjelder overholdelse av undersøkelsesfrister i barnevernssaker. Undersøkelsen viser også at kommunen langt på vei fyller lovens krav til internkontroll i barneverntjenesten, men at det er flere forbedringspunkter.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Faktaark
Skolehelsetjenesten i Ullensaker
24.05.2017
Ullensaker kommune har i all hovedsak lagt til rette for at skolehelsetjenesten skal kunne bidra inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Kommunen bør imidlertid sørge for at skolehelsetjenesten også møter morgendagens behov. Les hele rapporten her.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Faktaark
Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen i Aurskog-Høland
22.05.2017
Undersøkelsen viste at Aurskog-Høland kommune har etablert en modell for gjennomføring av planleggingsfasen i kommunens investeringsprosjekter på overordnet nivå, men innholdet i systemet er ikke på plass på undersøkelsestidspunktet. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag og kapittel 10.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
Faktaark%20S%C3%B8rum
Forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum
22.05.2017
Undersøkelsen viste at Sørum kommune blant annet ikke etterlever regelverket for offentlige anskaffelser fullt ut. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Faktaark%20Nittedal
Forvaltningsrevisjon om beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal
27.04.2017
Forvaltningsrevisjonen viser at beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal legger godt til rette for at de ansatte og elevenes sikkerhet ivaretas.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
RRi-RGB
Øvre Romerike Brann- og redning IKS(ØRB) - eierskapskontroll (2016)
30.01.2017
Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov og forskrift. Revisjonen har blant annet undersøkt rammevilkårene for eierstyring og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Faktark%20Eidsvoll%203%20bilder
Forvaltningsrevisjon om vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune
11.01.2017
Undersøkelsen viser blant annet at Eidsvoll kommune er i en prosess for å implementere et nytt, elektronisk internkontrollsystem og at tilstanden på formålsbyggene ikke er tilfredsstillende kartlagt. Rapportens hovedfunn presenteres i faktaarket. Konklusjoner og anbefalinger finner du i rapportens sammendrag.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
Faktaark%20Nes
Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Nes kommune
01.12.2016
Undersøkelsen viste at Nes kommune har et godt system for å sikre retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder. Faktarket gir deg en rask presentasjon av rapportens hovedfunn. Rapportens sammendrag gir deg en oppsummering av undersøkelsen og revisjonens vurderinger.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Faktaark%20Fet
Forvaltningsrevisjon spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage Fet kommune
01.12.2016
Undersøkelsen viste at Fet kommune særlig har utfordringer med å sikre at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får oppfyllt denne retten innen rimelig tid. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen med blant annet revisjonens vurderinger gis i rapportens sammendrag.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
RRi-RGB
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS (NRBR) - eierskapskontroll (2016)
30.10.2016
Nedre Romerikes Brann- og Redningsvesen skal ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. Revisjonen har blant annet undersøkt eierkommunenes eiermeldinger og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Faktaark%20L%C3%B8renskog
Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole
25.08.2016
Revisjonen har levert en forvaltningsrevisjon om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når personopplysninger behandles. Formålet har vært å bidra til økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Faktaark%20R%C3%A6lingen
Forvaltningsrevisjon barnevern Rælingen
25.08.2016
Rælingen kommune har gode rutiner som sikrer at lovens krav til saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i fosterhjem. Undersøkelsen viser likevel at det er fristbrudd i flere saker og at enkelte barn ikke får lovpålagte besøk.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Faktaark%20L%C3%B8renskog
Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole
25.08.2016
Revisjonen har levert en forvaltningsrevisjon om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når personopplysninger behandles.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
RRi-RGB
Mjølkerampa AS - eierskapskontroll (2016)
30.04.2016
Kjernen i Mjølkerampas virksomhet er å tilby arbeidstrening til sine brukere (tiltaksbedrift). Revisjonen har blant annet sett nærmere på Gjerdrum kommunes eiermelding og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
RRi-RGB
Aurskog.Høland Utviklingsselskap AS (AHU) - eierskapskontroll (2015)
30.04.2016
Aurskog Høland Utviklingsselskaps formål er å tilrettelegge for utvikling av nye og bevaring av eksisterende arbeidsplasser […] ved å erverve næringsområder for næringsformål og utvikle disse for videresalg. Revisjonen har blant annet undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres for selskapet, herunder oppfølging av eierinteressene.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Faktaark%20Hurdal
Forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune
20.04.2016
Hurdal kommune gjør mye godt i sitt forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Økt grad av dokumentasjon vil gjøre at tiltakene treffer risikosonene bedre og blir mer robuste i gjennomføringen.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Faktaark%20Skedmso%20skole
Tilpasset opplæring i Skedsmoskolen
20.04.2016
Revisjonen har undersøkt om kommunen har systemer som sikrer lovens krav om tilpasset opplæring og i hvilken grad det legges til rette for å kunne gi tilpasset opplæring.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
Faktaark%20Ullensaker%20bilde
Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune
01.02.2016
Kommunen har klart å snu en negativ utvikling. Fra å ligge i etterkant med å få brukt vedlikeholdsmidlene i budsjettåret på en planmessig måte, ligger kommunen nå i forkant og dermed starte vedlikehold tidlig i budsjettåret.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
RRi-RGB
Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) - eierskapskontroll (2015)
30.12.2015
Øvre Romerike Avfallsselskaps formål er å drive innsamling og behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Revisjonen har i rapporten blant annet gjennomgått eierkommunenes eiermelding og rammevilkårene for eierstyringen.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Faktaark%20nannestad
Tildeling av korttidsopphold på sykehjem – Nannestad kommune
17.12.2015
Romerike revisjon har levert en forvaltningsrapport om praksis for tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune. Formål med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad tildeling av korttidsopphold bygger på faglige standarder og krav i forvaltningsloven, og om samhandlingen med sykehusene om utskrivningsklare pasienter er tilfredsstillende.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
Bilde%20-%20faktaark
Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune
17.12.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om administrasjonens iverksetting av kommunestyrets vedtak i Gjerdrum kommune. Formålet med prosjektet har vært å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Faktaark%20r%C3%A6lingen
Rapporter om psykisk helse og rus
18.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapporter om psykisk helse og rus til kontrollutvalgene i Rælingen, Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker. Formålet har blant annet vært å undersøke om kommunen sikrer at pasienter over 18 år med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
Faktaark%20A-H
Rapporter om tildeling av korttidsopphold i institusjon
17.09.2015
RRi har levert forvaltningsrevisjonsrapportene «Korttidsopphold i institusjon. Tildelingspraksis og internkontroll» til kontrollutvalgene i Aurskog- Høland, Fet og Nes. Formålet med undersøkelsene har vært å vurdere i hvilken grad kommunenes praksis ved tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og er i samsvar med krav til god saksbehandling. Videre vurderes det om internkontrollen for tildeling av institusjonsplasser er tilstrekkelig.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
Plakat-Krogstad
Forvaltningsrevisjonsrapport i selskapet Krogstad Miljøpark AS
10.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om Krogstad Miljøpark AS til kontrollutvalget i Sørum kommune. Formålet har vært å klargjøre og belyse enkelte konkrete problemstillinger bl.a. i tilknytning til bygging av infrastrukturtiltak fra riksveg fram til miljøparkens område.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
RRi-RGB
Nedre Romerike Vannverk IKS og Sentralrenseanlegget RA 2 AS (Strandveien 1 AS) - eierskapskontroll (2015)
30.08.2015
Revisjonen har undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres i selskapene og status for avvikling av selskapene.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
RRi-RGB
Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) - eierskapskontroll (2015)
30.08.2015
Øvre Romerike Industriservice er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening. Revisjonen har blant annet undersøkt eierkommunenes eiermeldinger og oppfølgingen av eierskapet i kommunen.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Romerike-revisjon-RGB
Revisjonsrapport
06.05.2015
Styret i SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE forespurte Romerike revisjon IKS om å undersøke SNRs organisasjon, administrasjon og oppgaveportefølje våren 2014. Revisjonen avla sin rapport i januar 2015.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Plakat-bilde
Hjemmesykepleie: internkontroll, dokumentasjon og kvalitet
27.03.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmesykepleie: internkontroll, dokumentasjon og kvalitet» til kontrollutvalget i Eidsvoll. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om brukerne av hjemmetjenester mottar tjenester de har krav på og om kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikrer kvaliteten i tjenesten.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
RRi-RGB
Nitor AS - eierskapskontroll (2015)
28.02.2015
Nitor skal bistå arbeidssøker i jakten på jobb og er tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet undersøkt Lørenskog kommunes eiermelding, eierstyringen i selskapet og virksomhetens drift.
Les mer
Rapporter, Selskapskontroll
Faktaark%20som%20bilde
Oppfølging av vedtak i Nittedal kommune
14.12.2014
Nittedal kommune gjør etter revisjonens vurdering en god jobb når det gjelder oppfølging og iverksetting av politiske vedtak. Det bør arbeides videre med vedtaksoppfølgingssystemet og kommunikasjon.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
Plakat-rapport-2014-01-Skedsmo-eiendomsforvaltning
Ny rapport om eiendomsstrategi og drift og vedlikehold i Skedsmo kommune
03.10.2014
I rapporten ser revisjonen først på om eiendomsforvaltningen i Skedsmo har en overordnet politisk vedtatt eiendomsstrategi. Revisjonen ser på hvilke elementer i en eiendomsstrategi som er på plass og hvilke elementer som mangler.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.